Werkgroep Dialect en Folklore

De werkgroep houdt zich in hoofdzaak bezig met het behoud en het actualiseren van de streektaal en probeert haar enthousiasme voor onze streektaal over te brengen op de gemeenschap. Dat gebeurt op meerdere manieren. Waar mogelijk wordt geprobeerd de streektaal als voertaal te

gebruiken, bijvoorbeeld op vergaderingen, spreekbeurten, voordrachten, enz.

Op de maandelijkse bijeenkomsten van de werkgroep worden lijsten ingevuld en besproken, die door het GOS (Grensoverschrijdende Streektalen) worden samengesteld om te verwerken in een streektaalwoordenboek. Dat omvat zowel woorden als zegswijzen, maar ook de zinsbouw krijgt volop aandacht.      
Er worden per vergadering per persoon drie specifieke dialectwoorden en –zegswijzen meegebracht, waaruit een keuze wordt gemaakt voor publicatie in ’t Onderschoer, het kwartaalblad van Stichting Heemkunde Denekamp. In de nabije toekomst zal deze unieke verzameling aan woorden en zegswijzen in de vorm van een boekwerkje worden uitgegeven.

Möllndaansers

  

 

Jaarlijks wordt op de eerste maandag in oktober een dialectavond in een grote zaal in Denekamp verzorgd. Beurtelings komen daar talenten uit Denekamp en de kerkdorpen op de planken. Kinderen van de betreffende basisschool verzorgen een voordracht.
Telkens wordt in ’t Onderschoer een nieuw en origineel gedicht in dialect opgenomen. Onze streektaal wordt gebruikt op vergaderingen en in verslagen van de (HN99), Heemnoabers 99.

Zeventien heemkunde-verenigingen, langs beide zijden van de rijksgrens met Duitsland,

  
hebben zich onder deze naam verenigd om kennis te nemen van beider cultuur en ontwikkeling en gezamenlijk projecten op te zetten om deze kennis uit te dragen naar de achterban.
In een meerjarenplan werd in 2003 door de werkgroep een onderzoek gestart naar de herkomst van bijnamen in de directe omgeving van Denekamp en/of kerkdorpen, voor personen en voor erven/opstallen.

Het onderwerp Folklore komt in hoofdzaak op de dialectavond in oktober aan de orde. Op initiatief van de werkgroep Dialect en Folklore werd in 1992 een grote algemene vergadering belegd in Huize Keizer van alle Twentse Heemkundige organisaties, met het doel de streektaal als uniek erfgoed uit het stof te halen en nieuw leven in te blazen. Het is gelukt om de bijl van de wortels van onze streektaal te halen.

De leden van de werkgroep zijn:
Herman Laarhuis (coördinator) Jos ter Duis, Henk Fox, Jeroen Thijssen