Stichting Heemkunde Denekamp

 

                                                     Secretariaat: Kerkplein 4, 7591 DD Denekamp; tel. (0541) 354656; 

                                                       Bank: Rabo NL81RABO011.07.53.003, ABN/AMRO NL92ABNA059.57.16.547,

                ING NL04INGB00055.65.614

Stichting Heemkunde Denekamp en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

1. Wie zijn wij?

De Stichting Heemkunde Denekamp wil het dagelijks bestaan verbinden met het verleden door kennisoverdracht op gebied van gebruiken, gewoonten en overlevering tot zorg voor landschap, monument en natuur.

Daarbij kijkt Heemkunde ook over de grenzen van het eigen heem heen, waarbij ze zich verdiept in de taal, cultuur en natuur van haar omringende plaatsen, de noabers dus.
Alleen als men de taal, geschiedenis en de natuur van de buren kent, kan men die van zichzelf begrijpen.       

 

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door:

 

-onderzoek en studie van vraagstukken die op de doelstelling betrekking hebben;
-uitgave van een tijdschrift en andere publicaties;
-het aanleggen van verzamelingen;
-samenwerken met soortgelijke organisaties;
-het benaderen van overheden, besturende lichamen en particulieren;
-het geven van voorlichting en advies aan derden;
-het organiseren van informatieavonden;
-het organiseren van culturele reizen.

  

2. Waarom bewaren wij persoonlijke gegevens en wat is de basis daarvoor?
 

Dit doen wij om een juiste verzending/adressering van ons tijdschrift mogelijk te maken en om contact met U te kunnen opnemen. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig voor onze financiële administratie en het beheer van onze verzamelingen.

  

3. Wat bewaren wij en wat doen we daarmee?
 

Wij bewaren van donateurs, sponsoren, leveranciers en vrijwilligers de volgende gegevens:

- de naam.

- het adres (straat, postcode, plaats en land).

- indien van toepassing telefoonnummer(s) en mailadres(sen).

- betalingsgegevens

- van de leveranciers bewaren wij de gegevens van de door ons bestelde en aan ons geleverde diensten en goederen.
 

Dat doen wij in verband met de toezending van ons tijdschrift en aankondigingen van door ons te organiseren activiteiten. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig voor onze financiële administratie.

Gegevens met betrekking tot schenkingen (uitgezonderd financiële bijdragen) door privé personen en instellingen worden door ons digitaal bewaard.
De gegevens worden bewaard op onze beveiligde server.

 

4. Met wie delen wij deze gegevens? 

 

Wij delen onze gegevens niet met andere personen of instellingen binnen de Europese Unie of daarbuiten.

  

5. Hoe lang bewaren wij Uw gegevens? 

 

Zolang U donateur, sponsor, leverancier of vrijwilliger van onze Stichting bent worden Uw gegevens bewaard. Als U zich afmeldt (respectievelijk geen leverancier meer bent) worden Uw gegevens binnen 6 weken verwijderd.
Gegevens met betrekking tot schenkingen aan onze stichting worden niet verwijderd.

 

6. Wat zijn Uw rechten? 

 

- U hebt het recht de door ons opgeslagen gegevens betreffende Uzelf in te zien en te laten corrigeren.
- U hebt ten alle tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van Uw gegevens.
 

Neemt U in voorkomende gevallen contact op met de secretaris van de stichting Heemkunde Denekampsecr.heemkundedenekamp@kpnmail.nl

  

 

Citeertitel: AVG-2018-01.

 

 

 

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Heemkunde Denekamp op  5 juni 2018.

 

Is gepubliceerd op de website van de Stichting Heemkunde Denekamp op 24 juni 2018.